Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy.

1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží, které bylo dodáno jako poslední.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adrese:

Pracovné odevy ZIKO s.r.o., P.O.BOX 25, 68774 Starý Hrozenkov nebo obchod@monterkovo.cz.

K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveden níže.

Přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme na trvanlivém nosiči (e-mailem).

Máte právo po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet. Je možné vrátit pouze zboží, které:

1. je v původním stavu,
2. obsahuje všechny původní, originální štítky a visačky,
3. nejeví známky používání a opotřebení,
4. je neporušený a nepoškozený,
5. je kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),
6. je v původním, nepoškozeném obalu.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena bankovním převodem, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám zašlete na adresu: Pracovné odevy ZIKO s.r.o., P.O.BOX 25, 68774 Starý Hrozenkov

nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty.

V souladu se zákonem nemůžete odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

7. služba, začala-li se plnit se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,
8. zboží zhotovené podle zvláštních požadavků kupujícího nebo zboží určené zvlášť pro jednoho objednatele, nebo zboží, které vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit, prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
9. jestliže zboží bylo uzavřeno v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

Vzorový formulář o odstoupení od smlouvy zákona č.j. 102/2014 Sb.

Komu: Pracovné odevy ZIKO s.r.o., se sídlem Okružná 21/6, 05001 Revúca IČO: 46566970

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží: ………………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………

Spotřebitel ( kupující) :

Jméno a Příjmení……………………………………….. ………..

Adresa: ………………………………………… ……….

Telefon : ………………………………………… ……….

e-mail : ……………………………………….. …………

Číslo prodejního dokladu: : ……………………………………… …………. Datum prodeje …………………………….

Číslo objednávky: ……………………………………….. ………..

číslo účtu: ……………..……………………………..……………………………… ………………………………………….. …………………….

Podpis spotřebitele  (pouze pokud se tento formulář podává v listinné podobě)

………………………………………..

Datum …………..

Upozornění: Prosíme Vás abyste nám s vráceným zbožím poslali i originál dokladu o koupi, samozřejmě nezapomeňte si udělat před odesláním kopii.